Get Adobe Flash player

Teambuilding

  • Att komma tillsammans
  • Att arbeta tillsammans
  • Att förbli tillsammans

Grupputveckling – Om gruppens dynamik och hur ledarskapet måste anpassas till gruppens mognad för att nå bästa möjliga resultat. Vad behöver er grupp för att samarbeta bättre?

Självkännedom – Att förstå mig själv bättre och hur jag fungerar i samarbete med andra.

Kommunikation – Uppträda så vi förstår varandra.

Värderingar – Hur personliga värderingar styr våra bedömningar av andra människor. Hur medvetenhet om dina egna värderingar kan få dig att förstå andra bättre.

Utvecklingsprogram – En plan för gruppen med återkommande aktiviteter under en längre tidsperiod. Uppföljning och vidareutveckling.

 

Teambuilding och självkännedom

 

SDI® (Strength, Deployment, Inventory) Standard Edition: Kort kan metoden sammanfattas med att den kartlägger och hjälper människor att upptäcka sina starka sidor i relation till andra människor i teamet. Den ger också förståelse för bakomliggande värdegrunder och motiv för det egna beteendet i olika situationer. Kartläggningen dokumenteras och behålls av respektive deltagare. Resultatet av kartläggningen utvärderas inte eller utsätts för någon kritisk bedömning utan används för att föra reflektiva samtal. SDI® baseras på teorin om relationsmedvetande (R.A.T).